Etoricoxib

BRANDS / TRADE NAMES OF ETORICOXIB IN KENYA Arcoxia, MSD (Pty) Ltd Cox E, Zest Pharma Coxirav,Ravian Life Sciences Pvt Ltd Ecofree ,Medisel Kenya Ltd Etcox, Laso Healthcare Pvt. Ltd Etocox , Krishna Chemists Ltd Etorix , Eskayef Bangladesh Ltd. ETR, Zawadi Healthcare Ltd Etrib ,NIPRO JMI Pharma Ltd Oricox, Nextgen Pharmaceuticals (K) Ltd. Tory …

Etoricoxib Read More »